Eletta Daemen Meubelmaker

ALGEMENE VOORWAARDEN ELETTA DAEMEN MEUBELMAKER


In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Eletta Daemen verstaan de eenmanszaak Eletta Daemen Meubelmaker, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 80648622.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Eletta Daemen en op alle met Eletta Daemen aangegane overeenkomsten.
1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Eletta Daemen en worden reeds uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk door Eletta Daemen en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 2 Offerte, totstandkoming van de opdracht
2.1 De offerte is gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.
2.2 Opdrachtgever zal de door Eletta Daemen uitgebrachte offerte, inclusief de ideeën en kennis van Eletta Daemen uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Dit geldt ook voor (voorstellen) tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de offerte en/of opdracht.
2.3 De opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de
werkzaamheden en materialen, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
2.4 De overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Eletta Daemen uitgebrachte offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en Eletta Daemen het (indien overeengekomen) bedrag van vooruitbetaling heeft ontvangen.


Artikel 3 Prijs, Betaling
3.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.
3.2 Indien er in de offerte geen vaste prijs is opgenomen, dan staat tussen Eletta Daemen en opdrachtgever vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.
3.3 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten.
3.4 Eletta Daemen behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden.
3.5 Eletta Daemen kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.
3.6 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening(en) in de in de offerte genoemde valuta, zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt.
3.7 Eletta Daemen is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten en na een redelijke termijn zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding de opdracht eenzijdig schriftelijk te beëindigen, wanneer facturen en/of vooruitbetalingen niet, niet volledig, niet tijdig zijn voldaan.
3.8 Eletta Daemen behoudt zich het recht voor de prijs na aanvaarding van de offerte in overleg te wijzigen, in het geval er sprake is van een wijziging van de prijzen van de te gebruiken en toe te leveren materialen dan wel er door onvoorziene omstandigheden meer uren moeten worden verricht.


Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Eletta Daemen zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.
4.2 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van opdrachtgever komen dan wel hun oorzaak vinden in door Eletta Daemen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties en/of informatie.
4.3 Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan Eletta Daemen alle reeds door haar gemaakte kosten en uren te vergoeden. Daarnaast is Eletta Daemen gerechtigd om een annuleringsfee van 5 à 10 % van de offerteprijs te vragen.
4.4 Indien Eletta Daemen niet zelf de resultaten van de werkzaamheden vervoert, maar hiervoor een transporteur inschakelt dan is het vervoer voor risico van de opdrachtgever en worden de daaraan verbonden kosten doorberekend aan de opdrachtgever.
4.5 Eletta Daemen is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en zal de opdrachtgever hierover informeren.
4.6 Bij aflevering van het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden zal opdrachtgever voor akkoord voor de deugdelijkheid en de staat van het resultaat tekenen.


Artikel 5 Eigendom en rechten
5.1 Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat Eletta Daemen alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eletta Daemen is het opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.
5.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan Eletta Daemen.
5.4 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Eletta Daemen voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Eletta Daemen is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Eletta Daemen toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
6.2 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij gebruik of toepassing van het resultaat van de
werkzaamheden van Eletta Daemen, is Eletta Daemen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eletta Daemen.
6.3 Eletta Daemen is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derde(n) van door deze derde(n) geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Eletta Daemen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eletta Daemen.
6.4 Eletta Daemen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Eletta Daemen toegeleverde materialen dan wel het niet volledig, niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de toeleverancier.
6.5 Eletta Daemen is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het resultaat door opdrachtgever en/of derden noch voor het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.
6.6 Eletta Daemen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever en maximaal tot tweemaal het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens de offerte verschuldigd is.
6.7 Aanspraken van opdrachtgever jegens Eletta Daemen vervallen volledig indien deze niet binnen 14 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.


Artikel 7 Geschillen
7.1 Op de door Eletta Daemen gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Eletta Daemen Meubelmaker -  BTW NL003470975B51 - KVK 80648622  

@elettadaemen